WITAMY NA STRONIE
REKRUTACYJNEJ NASZEJ SZKOŁY !
W roku szkolnym 2020/2021 planujemy nabór do następujących typów szkół:
- Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zasady rekrutacji:
- Wniosek o przyjęcie do szkoły, dwie fotografie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych: 11.05 - 24.06.2020 r. do godz. 15.00  
- Szczegółowe informacje dotyczące LO dla Dorosłych dostępne są w sekretariacie szkoły.
Wymagane dokumenty:
Dokumenty do pobrania:
 
DCIM\100MEDIA\DJI_0001.JPG
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- Wniosek o przyjęcie do szkoły
DZIEŃ OTWARTY
 
   Szkoła posiada stołówkę, kompleks obiektów sportowych, siłownię, składane lodowisko sezonowe, nowoczesne pracownie komputerowe, klasy z tablicami interaktywnymi. Korzysta z miejskiej pływalni. Organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w zdawalności matury. Ponadto w liceum organizowane są różnorodne konkursy przedmiotowe skierowane do uczniów z powiatu min. Matematyczny Konkurs SIGMA, Szkolny Konkurs Poliglota a w tym roku po raz pierwszy odbędzie się Konkurs Młodych Intelektualistów Jagiellończyk dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Powiatu Wysokomazowieckiego.
   W 2016 r. została  podpisana umowa pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem a Politechniką Białostocką. Zakres współpracy umożliwia uczniom liceum korzystanie z wykładów w szkole jak i na uczelni, zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych, udział w pokazach i konkursach prowadzonych przez studentów reprezentujących koła naukowe. Politechnika oferuje również pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, w tym udostępnienie księgozbioru biblioteki uczelni. Wśród poszczególnych punktów znalazł się również zapis dotyczący inicjowania wspólnych przedsięwzięć w celu pozyskania środków europejskich, udziału uczniów w takich imprezach jak Dni Wydziałów, Salon Maturzystów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki i inne. W 2018 r. nasza szkoła zawarła podobną umowę z Państwową Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży.
Copyright © 2020 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności - do 24 czerwca 2020 r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy - do 10 lipca 2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 13 lipca 2020 r. godz. 10.00.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15:00.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 21 lipca 2020 r. godz. 10:00.

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole - 21 lipca 2020 r.

9. Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych - do 22 lipca 2020 r.

10. Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 6 ustawy - do 28 lipca 2020 r.

11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w art. 158 ust. 7 ustawy - do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

12. Możliwość wniesienia - przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego - odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 8 ustawy - do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.

13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w art. 158 ust. 9 ustawy -  do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)