WITAMY NA STRONIE
REKRUTACYJNEJ NASZEJ SZKOŁY !
W roku szkolnym 2020/2021 planujemy nabór do następujących typów szkół:
- Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zasady rekrutacji:
- Wniosek o przyjęcie do szkoły, dwie fotografie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych: 11.05 - 24.06.2020 r. do godz. 15.00  
- Szczegółowe informacje dotyczące LO dla Dorosłych dostępne są w sekretariacie szkoły.
Wymagane dokumenty:
Dokumenty do pobrania:
 
DCIM\100MEDIA\DJI_0001.JPG
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- Wniosek o przyjęcie do szkoły
DZIEŃ OTWARTY
 
   Szkoła posiada stołówkę, kompleks obiektów sportowych, siłownię, składane lodowisko sezonowe, nowoczesne pracownie komputerowe, klasy z tablicami interaktywnymi. Korzysta z miejskiej pływalni. Organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w zdawalności matury. Ponadto w liceum organizowane są różnorodne konkursy przedmiotowe skierowane do uczniów z powiatu min. Matematyczny Konkurs SIGMA, Szkolny Konkurs Poliglota a w tym roku po raz pierwszy odbędzie się Konkurs Młodych Intelektualistów Jagiellończyk dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Powiatu Wysokomazowieckiego.
   W 2016 r. została  podpisana umowa pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem a Politechniką Białostocką. Zakres współpracy umożliwia uczniom liceum korzystanie z wykładów w szkole jak i na uczelni, zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych, udział w pokazach i konkursach prowadzonych przez studentów reprezentujących koła naukowe. Politechnika oferuje również pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, w tym udostępnienie księgozbioru biblioteki uczelni. Wśród poszczególnych punktów znalazł się również zapis dotyczący inicjowania wspólnych przedsięwzięć w celu pozyskania środków europejskich, udziału uczniów w takich imprezach jak Dni Wydziałów, Salon Maturzystów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki i inne. W 2018 r. nasza szkoła zawarła podobną umowę z Państwową Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży.
Copyright © 2020 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca 2020 r.  do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 4 sierpnia 2020 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 11 sierpnia 2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia  2020 r.
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00.
9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły  ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 19 sierpnia 2020 r.
10. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 20 sierpnia 2020 r.
11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22  sierpnia  2020 r.
12. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
13. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.
14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.