LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(po gimnazjum - 3 lata nauki)
WITAMY NA STRONIE
REKRUTACYJNEJ NASZEJ SZKOŁY !
W roku szkolnym 2019/2020 planujemy nabór do następujących typów szkół:
- Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zasady rekrutacji:
- do klas pierwszych trzyletnich i czteroletnich liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2019/2020 (Zarządzenia Nr 5/2019 i Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku)
- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05 - 18.06.2019 r. do godz. 16:00
- Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy mundurowej 28.05.2019 r. o godz. 10:00
- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 05.06.2019 r. o godz. 10:00
- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej /ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty 19.06.-25.06.2019 r. do godz. 16:00
- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunkówdo 04.07.2019r.
- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.07.2019 r. o godz. 10:00
- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)do 10.07.2019 r. godz. 16:00
- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.07.2019 r. o godz. 10:00
- Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 12.07.2019 r. do godz. 14:30
- Podanie o przyjęcie do szkoły, dwie fotografie, świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.
- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych: 11.06 - 04.07.2019 r. do godz.15:00
- Szczegółowe informacje dotyczące LO dla Dorosłych dostępne są w sekretariacie szkoły.
Wymagane dokumenty:
Dokumenty do pobrania:
- Wniosek o przyjęcie do szkoły po gimnazjum
Szkoła posiada stołówkę, kompleks obiektów sportowych, siłownię, składane lodowisko sezonowe, nowoczesne pracownie komputerowe, klasy z tablicami interaktywnymi. Korzysta z miejskiej pływalni. Organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w zdawalności matury.
W 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem pan Ryszard Łukasz Flanc podpisał umowę pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem a Politechniką Białostocką. Zakres współpracy umożliwia uczniom liceum korzystanie z wykładów, zajęć laboratoryjnych prowadzonych na uczelni przez pracowników naukowych, udział w pokazach i konkursach prowadzonych przez studentów reprezentujących koła naukowe. Politechnika oferuje również pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, w tym udostępnienie księgozbioru biblioteki uczelni. Wśród poszczególnych punktów znalazł się również zapis dotyczący inicjowania wspólnych przedsięwzięć w celu pozyskania środków europejskich, udziału uczniów w takich imprezach jak Dni Wydziałów, Salon Maturzystów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki i inne. W 2018 r. nasza szkoła zawarła podobną umowę z Państwową Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
Copyright © 2019 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(po szkole podstawowej
- 4 lata nauki)
- Wniosek o przyjęcie do szkoły po szkole podstawowej
DZIEŃ OTWARTY
21.05.2019