W roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór do następujących typów szkół:
 • Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zasady rekrutacji:
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka:
 • do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 (Zarządzenie Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 roku)
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - 07.05 - 22.06.2018 r. do godz. 15:00
 • Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy mundurowej i sportowej -28.05.2018 r. o godz. 10:00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej -30.05.2018 r. o godz. 12:00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - do 25.06.2018 r. do godz. 15:00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków - do 26.06.2018 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 11.07.2018 r. o godz. 10:00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej) - do 12.07.2018 r. godz. 15:00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 13.07.2018 r. o godz. 12:00
 • Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole - 13.07.2018 r. do godz. 14:30
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych: 11.06 - 04.07.2018r. do godz.15:00
  Szczegółowe informacje dotyczące LO dla Dorosłych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • Dwie fotografie,
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Dokumenty do pobrania:
Szkoła posiada stołówkę, kompleks obiektów sportowych, siłownię, składane lodowisko sezonowe, nowoczesne pracownie komputerowe, klasy z tablicami interaktywnymi. Korzysta z miejskiej pływalni. Organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w zdawalności matury.
W 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem pan Ryszard Łukasz Flanc podpisał umowę pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem a Politechniką Białostocką. Zakres współpracy umożliwia uczniom liceum korzystanie z wykładów, zajęć laboratoryjnych prowadzonych na uczelni przez pracowników naukowych, udział w pokazach i konkursach prowadzonych przez studentów reprezentujących koła naukowe. Politechnika oferuje również pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, w tym udostępnienie księgozbioru biblioteki uczelni. Wśród poszczególnych punktów znalazł się również zapis dotyczący inicjowania wspólnych przedsięwzięć w celu pozyskania środków europejskich, udziału uczniów w takich imprezach jak Dni Wydziałów, Salon Maturzystów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki i inne. W 2018 r. nasza szkoła zawarła podobną umowę z Państwową Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży.